1win kazino glory 1win lucky-jet pin-up pin-up pin-up vavada 1win 1win pin-up

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERING-, BETALING-, EN GARANTIEVOORWAARDEN.
FH Motoren – FH Motoronderdelen. www.fh-motoronderdelen.nl

 1. Prijzen: de prijzen en kortingen, voorkomende in onze prijscouranten, circulaires, advertenties, offertes, genoteerde orders e.d. zijn vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de genoteerde prijzen steeds inclusief BTW.
 1. Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d., welke wij verstrekken op onze website, circulaires of anderszins, zijn voor ons niet bindend en zijn alleen bedoeld om een algemene voorstelling te geven van hetgeen wij aanbieden. Afwijkingen geven de koper niet het recht de ontvangst of de betaling der goederen te weigeren of generlei vergoeding van ons te verlangen.
 1. Productlevering: de producten welke wij leveren zijn overeenkomstig het bestelde ingevuld op het bestelformulier door koper. Mocht om welke reden dan ook het niet mogelijk zijn het product van het bestelde merk of leverancier te leveren dan wordt een gelijkend product geleverd van een ander merk of leverancier. Voorwaarde is echter dat het geleverde product dezelfde kwaliteit en dezelfde of een lagere prijs heeft. Indien het geleverde product voldoet aan dezelfde kwaliteit en prijs, geeft de koper niet het recht de ontvangst of de betaling der goederen te weigeren of generlei vergoeding van ons te verlangen.
 1. Leveringstijden: ten opzichte van opgegeven of overeengekomen tijden van levering geldt, dat zij slechts bij benadering door ons worden vermeld. Ofschoon steeds getracht wordt de leveringstijden zoveel mogelijk na te komen, zijn wij niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding. Zodanige overschrijding geeft de koper niet het recht de ontvangst of betaling der goederen te weigeren noch generlei vergoeding van ons te verlangen.
 1. Betaling: het netto-factuurbedrag dient vooraf of door middel van éénmalige incasso te worden voldaan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Wij behouden ons steeds het recht voor te onzer beoordeling onder rembours te leveren. Bij weigering van de rembourszending is de koper verplicht ons alle hieruit voortvloeiende kosten te vergoeden.
 1. Eigendomsvoorbehoud: zolang geen volledige betaling is geschied, blijven door ons geleverde goederen ons eigendom en zij kunnen tot volledige betaling heeft plaats gehad te allen tijde door ons worden teruggenomen, terwijl de afnemer verplicht zal zijn deze goederen terstond op eerste aanmaning franco aan ons te retourneren.Vorderingen op derden, ontstaan wegens doorlevering van door ons geleverde goederen, zuilen uitsluitend dienen ter voldoening van onze vorderingen en zullen geacht worden tot meerdere zekerheid van de betaling aan ons te zijn gecrediteerd op het moment van de doorlevering.
 1. Levering: de goederen zullen geacht worden door ons te zijn geleverd op het moment van het verlaten van het magazijn. Kosten van verzending en vervoer van de goederen zijn voor rekening van de koper. Wanneer door de besteller een speciale verzendingswijze wordt voorgeschreven zijn de meerdere kosten voor zijn rekening. Bij expressenzendingen per spoor komen alle kosten voor rekening van de besteller. De goederen reizen voor rekening en risico van de koper. In geval de goederen door ons zijn verzekerd, wordt de verzekeringspremie in rekening gebracht.
 1. Nalevering: van orders, welke niet geheel kunnen worden uitgevoerd, zal het resterende deel als “backorder’ genoteerd worden en franco worden nageleverd.
 1. Verzending: er wordt door ons naar gestreefd alle tot uiterlijk 12.00 uur binnengekomen orders op de dag van ontvangst of de volgende dag te verzenden. Geen aansprakelijkheid kan echter worden aanvaard voor enige schade hoe dan ook veroorzaakt door niet levering of vertraging ontstaan in de uitvoering.
 1. Reclames: op reclames, welke ons niet uiterlijk 8 dagen na de leveringsdatum hebben bereikt, wordt door ons geen acht geslagen, zulks onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde.
 1. Garantie: ter zake van door ons geleverde goederen aanvaarden wij geen enkele garantieverplichting. Van iedere eventuele fabrieksgarantie met betrekking tot door ons geleverde goederen stellen wij de koper desverlangd op de hoogte. Ons deugdelijk lijkende garantieaanspraken van de koper bij de fabriek zullen wij ondersteunen. Eventuele garantieaanspraken van koper op door ons geleverde goederen worden echter uitsluitend en alleen in behandeling genomen wanneer de voorgebrachte claim door ons gemotiveerd en juist wordt bevonden.
 1. Aansprakelijkheid: voor gebreken, zo verborgen als niet verborgen, aanvaarden wij generlei aansprakelijkheid.
 1. Retourzendingen: goederen worden uitsluitend na onze akkoordbevinding teruggenomen. Bij akkoordbevinding door ons van een retourzending wordt er een gelijkwaardig product geleverd of is er recht op een tegoedbon ter waarde van het aankoopbedrag. Speciale aanbiedingen en/of koopjes worden niet retour genomen of kunnen niet geruild worden. Retourzendingen, zomede goederen welke ter garantiebeoordeling of reparatie toegezonden worden, dienen franco en voor risico van de afzender aan ons adres toegezonden te worden en steeds vergezeld te gaan van een geleidebon, waarop het nummer van onze afleveringsbon, resp. factuur van levering vermeld is. De zendingen dienen vooraf te worden geadviseerd. Bij niet nakoming van deze voorwaarden behouden wij ons het recht voor de zendingen te weigeren.
 1. Force majeur: indien zich buiten onze wil omstandigheden voordoen, onverschillig of deze bij het tot stand komen van de overeenkomst al dan niet voorzienbaar waren welke van dien aard zijn, dat van ons redelijkerwijze geen naleving van de overeenkomst kan worden gevraagd, hebben wij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat wij tegenover wederpartij tot enige schadevergoeding zijn gebonden. Onder omstandigheden als bovenstaand vermeld, worden onder meer verstaan: oorlog en oorlogsgeweld, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, in- en uitvoerverboden, maatregelen van Nederlandse en/ of vreemde overheidsorganen, die de uitvoering van de overeenkomst voor ons bezwaarlijk en/ of kostbaarder maken dan deze tijdens het tot stand komen van de overeenkomst was, voorts werkstakingen, brand, epidemieën, verkeersstoringen, valutawijzigingen enz. enz.Het in dit artikel bedoelde is ook van toepassing indien de bedoelde omstandigheden zich voordoen ten aanzien van de fabrikanten, importeurs of andere handelaren van wie wij zelf de goederen betrekken.
 1. Geschillen: alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit of verband houdende met door ons gedane offertes en met ons gesloten overeenkomsten, zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de absoluut bevoegde, door ons aan te wijzen rechter.
 1. Leveringsverplichting: de toezending van catalogi en/ of prijslijsten verplicht ons niet, tot levering van enigerlei goederen of diensten.
 1. Leveringsverplichting: de toezending van catalogi en/ of prijslijsten verplicht ons niet, tot levering van enigerlei goederen of diensten.

DEZE ALGEMENE VERKOOP- , LEVERING- , BETALING- EN GARANTIEVOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP AL ONZE OFFERTES, LEVERINGEN ALSMEDE OP AL ONZE OVEREENKOMSTEN TOT HET LEVEREN VAN DIENSTEN EN HET VERRICHTEN VAN WERKZAAMHEDEN VAN WELKE AARD DAN OOK.

E-mail: fhmotoren@gmail.com

preloader